Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

God økonomi​

Alternativ energi​

Information

Uddrag af Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. ( Bek nr. 724 af 01/07/2008)

Sløjfningsterminer m.v.

§ 43. Ejeren skal sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer:

 1. Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

 2. Øvrige tanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

 3. Tanke, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes senest den 31. august 2008.

 • Stk. 2. Ejeren skal sikre, at overjordiske enkeltvæggede tanke af plast eller overjordiske tanke af andet materiale end stål under 6.000 l sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret.

 • Stk. 3. Ejeren skal sikre, at overjordiske dobbeltvæggede tanke af plast under 6.000 l, uanset stk. 2, sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

 • Stk. 4. Ejeren skal sikre, at overjordiske enkeltvæggede tanke af plast eller overjordiske tanke af andet materiale end stål under 6.000 l, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, sløjfes senest den 31. august 2008.

 • Stk. 5. Ejeren skal sikre, at tanke, som den 1. september 2005 overskrider aldersgrænsen i stk. 1, nr. 2, eller stk. 2, eller overskrider denne inden den 31. august 2008, sløjfes senest den 31. august 2008.

 • Stk. 6. Sløjfningsterminen den 31. august 2008, jf. stk. 1, nr. 3, stk. 4 og stk. 5, kan overskrides, indtil et nyt anlæg eller anden varmeforsyning er etableret, dog højst indtil den 31. august 2009, hvis ejeren inden sløjfningsterminen har sikret sig en skriftlig aftale om etablering af nyt anlæg eller anden varmeforsyning, hvoraf fremgår, at etablering på grund af at levering på sædvanlige vilkår af nødvendige materialer herunder tanke eller håndværkerydelser ikke kan nås inden sløjf­nings­ter­mi­nen den 31. august 2008. Aftalen skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

 • Stk. 7. For anlæg, der omfattes af stk. 6 og som efter lov om forurenet jord § 49 skal være omfattet af en forsikring, og hvor der ønskes etableret fyringsanlæg med naturgas, skal ejeren desuden senest den 30. september 2008 sende kopi af aftalen, jf. stk. 6, til forsikringsgiver. Ejer skal sikre, at anlægget fortsat er omfattet af en forsikring, indtil sløjfning finder sted

 • Stk. 8. Anlæg, der har sløjfningstermin imellem den 31. august 2008 og den 31. august 2009, kan overskride terminen indtil et nyt anlæg eller anden varmeforsyning er etableret, dog højst indtil den 31. august 2009, hvis ejeren inden en måned før sløjfningsterminen, dog tidligst den 31. august 2008, har sikret sig en skriftlig aftale om etablering af nyt anlæg eller anden varmeforsyning, hvoraf fremgår, at etablering på grund af at levering på sædvanlige vilkår af nødvendige materialer herunder tanke eller håndværkerydelser ikke kan nås inden sløjfningsterminen. Aftalen skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

 • Stk. 9. For anlæg, der omfattes af stk. 8, og som efter lov om forurenet jord § 49 skal være omfattet af en forsikring, og hvor der ønskes etableret fyringsanlæg med naturgas, skal ejeren desuden senest en måned før sløjfningsterminen sende kopi af aftalen, jf. stk. 8, til forsikringsgiver. Ejer skal sikre, at anlægges fortsat er omfattet af en forsikring, indtil sløjfning finder sted.

§ 44. Ejeren skal sikre, at nedgravede ståltanke under 6.000 l sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer:

 1. Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.

 2. Tanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

 3. Tanke, med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes senest den 31. marts 2010.

 4. Tanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter fremstillingsåret.

 • Stk. 2. Ejeren skal sikre, at nedgravede tanke af plast under 6.000 l sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret, jf. dog stk. 3.

 • Stk. 3. Ejeren skal sikre, at nedgravede tanke af plast under 6.000 l, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, sløjfes senest 31. marts 2015.

 • Stk. 4. Ejeren skal sikre, at tanke, som den 1. januar 2007 overskrider aldersgrænsen i stk. 2, eller overskrider denne inden den 31. marts 2015, sløjfes senest den 31. marts 2015.

§ 45. Ejeren skal sikre, at nedgravede kugleformede olietanke af polyethylen produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.

§ 46. Ejeren skal sikre, at nedgravede anlæg med ståltanke på mellem 6.000 l og 100.000 l, som er nedgravet før 1. april 1970, og som ikke har udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, sløjfes, medmindre de fortsat er underkastet en af følgende foranstaltninger:

 1. Udvendig katodisk beskyttelse af anlægget, hvor der benyttes påtrykt strøm fra en reguleret ensretter, samt beskyttelse af tanken mod indvendig korrosion efter typegodkendte metoder.

 2. Indvendig belægning, der kan sikre tankens tæthed uden særlig beskyttelse mod udvendig korrosion, og etablering af effektiv beskyttelse af rørsystemet, udført med de på udførelsestidspunktet typegodkendte materialer.

 3. Effektiv, udvendig katodisk beskyttelse, hvor der benyttes påtrykt strøm fra en reguleret ensretter, og indvendig inspektion samt eventuel renovering hvert 5. år.

 4. Typegodkendt dobbeltvægssystem med overvågningsanlæg.

 • Stk. 2. Ved udførsel af foranstaltninger nævnt i stk. 1, nr. 1-4, finder § 19, stk. 3-5, tillige anvendelse.

 • Stk. 3. Beskyttelsesanlæg til effektiv udvendig katodisk beskyttelse, jf. stk. 1, nr. 1 og 3, skal tilses, funktionsprøves og om fornødent justeres af en særlig sagkyndig mindst en gang årligt. Der skal føres en journal over disse tilsyn. Journalen skal opbevares i mindst 10 år og på forlangende gøres tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

 • Stk. 4. Anlæg omfattet af stk. 1, som ikke den 1. september 2005 var underkastet en af de i stk. 1, nævnte foranstaltninger, er fortsat ulovlige og kan ikke lovliggøres.

 • Stk. 5. Anlæg, som udelukkende har været anvendt og fortsat anvendes til produkter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres ved pumpning, dvs. produkter, hvis viskositet er større end 100 centistokes ved 15o C, og som er etableret inden 1. januar 2000, er ikke omfattet af stk. 1-3.

§ 47. Alle nedgravede væskeførende rør af stål tilknyttet nedgravede anlæg på 6.000 l og derover, men højst 100.000 l, og overjordiske anlæg på 6.000 l og derover, men højst 200.000 l, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør senest 30 år efter installation. Rør, der den 1. januar 2007 overskrider aldersgrænsen eller overskrider denne inden den 31. december 2010, skal sløjfes senest den 31. december 2010.​

Energiservice A/S | Valhøjs Allé 160 - 2610 Rødovre | Telefon: 70 22 55 32 | E-mail: info@energi-service.dk